Skip to main content

Realizowane projekty

„Wzmocnienie potencjału polskich jabłek, poprzez całkowite wykorzystanie owocu w produkcji innowacyjnych produktów proekologicznych – opracowanie soku fermentowanego oraz kompostowanych opakowań jednorazowych”

Koordynator projektu: Dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni

Finansowanie EFRROW, krajowe środki publiczne, umowa o przyznaniu pomocy nr 00087.DDD.6509.00234.2022.12

Okres realizacji: 2023 – 2024

Opis projektu:

Celem realizacji projektu, który stawia sobie grupa operacyjna, jest wykorzystanie jabłek z zasobów polskich sadowników. Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej receptury oraz technologii produkcji nowatorskiego soku jabłkowego powstałego z wykorzystaniem potencjalnie probiotycznych szczepów bakterii fermentacji mlekowej wraz z wdrożeniem. W projekcie analizie poddanie zostanie sześć odmian jabłek: Red Jonaprince, Gloster, Idared, Gala Must, Piros Red Boskoop, z których wybrane zostaną trzy odmiany odznaczające się największym potencjałem. Podczas realizacji projektu dla wybranych odmian zbadany zostanie wpływ nawożenia azotem na jakość jabłka oraz to w jakim stopniu nawożenie ma wpływ na smak, wartość odżywczą owoców oraz zawartość w nich związków bioaktywnych.

Drugim elementem projektu, wpływającego na zasadę “zero waste”, będzie wykorzystanie pulpy powstałej w wyniku tłoczenia jabłek (element produkcji soku) do stworzenia innowacyjnych, kompostowalnych opakowań jednorazowych, dla wybranych odmian zostanie sprawdzone jak nawożenie krzemem wpływa na przydatność jabłek do produkcji opakowań kompostowalnych.


„Prebiotyczny potencjał śluzu z Plantago ovata Forsk. (babki jajowatej)”

Kierownik projektu: Dr inż. Katarzyna Dybka-Stępień

Finansowanie NCN, w ramach konkursu MINIATURA 7, 2023/07/X/NZ9/01375

Okres realizacji: 2023 – 2024

Opis projektu:

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowej informacji odnośnie prebiotycznego potencjału śluzów z łuski nasion babki jajowatej (Plantago ovata Forsk.). Rośliny z rodzaju Plantago są od lat stosowane jako żywność, ale także w medycynie ludowej. W ramach projektu zaplanowano trzy główne zadania: optymalizację otrzymywania ekstraktów z babki jajowatej, określenie ich cech prebiotycznych i ocenę wpływu dodatku śluzów z łupiny nasiennej babki jajowatej na wzrost bakterii kwasu mlekowego, bakterii octowych i drożdży typowych dla ziarna kefirowego.


„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy”

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni

Finansowanie NCBR, POIR.01.01.01-00-0910/20

Okres realizacji: 2021 – 2023  

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji kombuchy o atrakcyjnych dla konsumentów cechach sensorycznych, zwiększonym działaniu prozdrowotnym i wydłużonej trwałości w stosunku do występujących na rynku napojów typu kombucha. Otrzymanie napojów o takich właściwościach będzie możliwe dzięki zastąpieniu parzenia herbaty na gorąco infuzją liści herbaty na zimno, zastosowaniu nowo pozyskanych szczepów mikroorganizmów oraz wyselekcjonowanych ekstraktów roślinnych, będących inhibitorami wzrostu drobnoustrojów patogennych i zakażających i jednocześnie zawierających dużą ilość związków bioaktywnych.  Przyjęta koncepcja technologiczna pozwoli nie tylko na poprawę jakości kombuchy, ale także na zwiększenie produktywności i umożliwi dystrybucję kombuchy bez zachowania łańcucha chłodniczego.


„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.”

Kierownik projektu w PŁ: Prof. dr hab. inż. Śliżewska Katarzyna (Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Kapuśniak, prof. uczelni - Uniwersytet im. Jana Długosza, Częstochowa)

Finansowanie NCBiR, POIR.04.01.02-00-0102/17-00

Okres realizacji: 2020 – 2022

Opis projektu:

Głównym celem praktycznym projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie i wdrożenie technologii produkcji niedosładzanych przetworów warzywno-owocowych wzbogacanych preparatem błonnikowym o właściwościach prebiotycznych ze skrobi ziemniaczanej oraz o akceptowalnych przez dzieci i młodzież cechach organoleptycznych i odpowiedniej stabilności przechowalniczej. Ponadto planowane jest przeprowadzenie badania pilotażowego oceniającego wpływ wzbogacania przetworów warzywno-owocowych skrobiowym preparatem błonnikowym o właściwościach prebiotycznych na dzieci z nadwagą i otyłością oraz jej powikłaniami metabolicznymi. Punktami oceny będą parametry antropometryczne, metaboliczne, immunologiczne oraz zmiany mikrobioty i metagenomu jelitowego. Dzięki przeprowadzonym w ramach projektu pracom rozwojowym osiągnięty zostanie przetestowany w środowisku operacyjnym i udoskonalony finalny prototyp opracowywanego rozwiązania, które będzie w pełni gotowy do komercjalizacji.


“SOURDOMICS – Sourdough biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses” Sieć dedykowana biotechnologii zakwasów piekarskich ukierunkowana na nowatorską, zdrowszą i zrównoważoną żywność i bioprocesy

Kierownik projektu w PŁ: Dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni

Finansowanie COST (European Cooperation in Science and Technology), COST CA 18101

Okres realizacji: 2019 – 2023

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach programu COST, wspierającego multilateralną współpracę pomiędzy naukowcami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw, obejmujący 250 członków z 54 krajów z całego świata. W prace zaangażowanych jest ponad 20 ŚMP i dużych producentów z Europy, Afryki i obu Ameryk.
Zakres tematyczny projektu obejmuje szeroko rozumianą technologię zakwasów piekarskich, począwszy od zrównoważonej produkcji zbóż, poprzez procesy fermentacyjne, aż do zagospodarowania produktów ubocznych zgodnie z zasadami biogospodarki cyrkularnej. Uczestnicy projektu skupieni są w grupach specjalizujących się w badaniu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych nasion zbóż, skriningu mikrobioty zakwasów, opracowywaniu kultur starterowych, pozyskiwaniu funkcjonalnych metabolitów, doskonaleniu procesów enzymatycznych, opracowywaniu innowacyjnych produktów, zagospodarowywaniu produktów ubocznych, bezpieczeństwie żywności, badaniach konsumenckich, aspektach ekonomicznych i zrównoważonym rozwoju. W ramach projektu nawiązywana jest współpraca badawcza, organizowane są szkolenia, staże, konferencje, przygotowywane są wspólne publikacje i wydawnictwa książkowe. Planowane jest też utworzenie biobanków.


„Bioróżnorodność mikrobiologiczna i potencjał biotechnologiczny gleb zasolonych o różnych cechach pedoklimatycznych”

Kierownik projektu: Dr inż. Anna Otlewska

Projekt na wymianę bilateralną naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską – CANALETTO, PPN/BIL/2018/2/00038/U/00001

Okres realizacji: 2019 – 2020

Opis projektu:

Gleby rolnicze dotknięte zasoleniem stanowią globalny problem, wpływający na produkcję żywności. Według danych FAO problem zasolenia dotyczy ponad 10% powierzchni lądowej na świecie, co stanowi ponad 800 mln hektarów i rośnie z szybkością około 1-2% rocznie. Celem projektu jest określenie bioróżnorodności mikrobiologicznej i metabolomicznej oraz potencjału biotechnologicznego gleb zasolonych pochodzących z obszarów o zróżnicowanej charakterystyce pedoklimatycznej zlokalizowanych zarówno na terenie Polski, jak i Republiki Włoskiej. Projekt jest realizowany przez naukowców z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA).


Tworzenie i przemiany lotnych związków siarki w procesie fermentacji alkoholowej owoców i ich wpływ na aromat destylatów”

Kierownik projektu: Dr inż. Urszula Dziekońska-Kubczak

Finansowanie NCN, w ramach konkursu MINIATURA 2, 2018/02/X/NZ9/02683

Okres realizacji: 2018 – 2019

Opis projektu:

Celem projektu było ustalenie przyczyn powstawania lotnych związków siarki w destylatach owocowych, odpowiedzialnych za niekorzystne odczucia organoleptyczne. W ramach badań oceniono wpływ wybranych etapów procesu technologicznego: wstępnego przygotowania surowców oraz warunków i parametrów właściwej fermentacji na profil lotnych związków w otrzymanych destylatach śliwkowych i jabłkowych, ze szczególnym uwzględnieniem lotnych związków siarki. Uzyskane wyniki pozwalają na pogłębienie wiedzy w zakresie identyfikacji i analizy czynników wpływających niekorzystnie na cechy sensoryczne destylatów owocowych, związane z obecnością lotnych związków siarki.


„Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć pokarmowych wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt”

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Śliżewska Katarzyna 

Finansowanie NCBiR, w ramach Programu Badań Stosowanych, PBS3/A8/32/2015

Okres realizacji: 2015 – 2018

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego, polskiego preparatu synbiotycznego  do profilaktyki zdrowotnej dla zwierząt monogastrycznych, zapobiegającego występowaniu chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt. Stosowanie preparatu przyczyni się również do wytworzenie bezpiecznych dla konsumenta produktów mięsnych. Preparat, sposób jego wytwarzania oraz stosowanie są ekologicznie bezpieczne. 


             „Opracowanie technologii produkcji prebiotyków z wytłoków jabłkowych jako komponentów żywności i paszy dla zwierząt”

Kierownik projektu: Dr inż. Agnieszka Wilkowska

Finansowanie NCBiR, w ramach konkursu GEKON2, GEKON2/05/267284/15/2015,

Okres realizacji: 2015 – 2017

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie nowej proekologicznej metody zagospodarowania wytłoków jabłkowych, polegającej na otrzymywaniu prebiotyków w procesie hydrolizy enzymatycznej wytłoków jabłkowych, z możliwością zastosowania tego preparatu jako suplementu żywności lub też jako składnika paszy dla zwierząt.


             Badania aktywności przeciwgrzybowej bakterii z rodzaju Lactobacillus w obecności polifenoli i polioli”

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka

Finansowanie NCN, w ramach konkursu OPUS, 2013/09/B/NZ9/01806

Okres realizacji: 2014 – 2017

Opis projektu:

W projekcie podjęto nowy kierunek badań jakim jest modelowanie aktywności antagonistycznej poprzez modyfikację metabolizmu bakterii fermentacji mlekowej wprowadzając do środowiska wzrostowego jako źródło węgla obok sacharydów podlegających homo- i hetero fermentacji, dodatkowo poliole i ich galaktozylowe pochodne. Ponadto, określono aktywność antagonistyczną preparatu elagotanin uzyskanego z owoców maliny właściwej Rubus idaeus L oraz interakcje tego preparatu z bakteriami fermentacji mlekowej w kontekście ich aktywności biologicznej. Wyniki projektu rzucają inne niż dotychczas światło na zagadnienia aktywności antagonistycznej bakterii fermentacji mlekowej. Możliwość projektowania  układu metabolitów bakterii fermentacji mlekowej poprzez skład środowiska (medium) wzrostowego, w celu ograniczania wzrostu konkretnego mikroorganizmu lub grupy organizmów wytycza nową drogę badań w dyscyplinie Technologii Żywności i Żywienia. Zaproponowana metoda naukowa jest uniwersalna i pozwoli w przyszłości konstruować nowe systemy ochrony i konserwacji żywności. Konsekwencją zastosowania tej metody badawczej będą korzyści ekonomiczne w formie ograniczenia marnowania żywności z powodu zanieczyszczeń mikrobiologicznych.


             „Nowoczesne technologie produkcji okowit uwzględniające ich przyśpieszone dojrzewanie oraz poprawę stabilności fizyko-chemicznej”

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni

Finansowanie NCBiR, w ramach Programu Badań Stosowanych, PBS2/B8/9/2013, Okres realizacji: 2013 – 2016

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie technologii produkcji okowit owocowych (śliwkowych) i zbożowych, uwzględniających ich przyspieszone dojrzewanie oraz poprawę stabilności fizyko-chemicznej, z zachowaniem walorów smakowo-zapachowych. Celem powiązanym było opracowanie technologii produkcji okowit zbożowych z surowców słodowanych i niesłodowanych w wersji naturalnej oraz wyrobów spirytusowych na ich bazie z udziałem składników aromatycznych pochodzących z korzenno-ziołowych surowców roślinnych. Zadania badawcze zostały tak zdefiniowane, by realizacja projektu generowała nowy i wartościowy wkład do rezultatów badań w zakresie technologii produkcji wódek naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności wyrobu w parze z poprawą efektywności ekonomicznej procesu produkcji. Badania były prowadzone w warunkach laboratoryjnych, następnie weryfikowane w warunkach przemysłowych.