Biotechnologia

Obejmuje trzy specjalizacje:
TECHNOLOGIA FERMENTACJI
MIKROBIOLOGIA TECHNICZNA
TECHNOLOGIA SPIRYTUSU I DROŻDŻY

Na specjalizacji technologia fermentacji studenci poznają zasady prowadzenia procesów w przemyśle fermentacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii piwowarstwa, winiarstwa i piekarstwa. Zdobywają też umiejętności kompleksowego prowadzenia analiz jakościowych surowców, półproduktów i produktów finalnych, dzięki czemu absolwenci dobrze sprawdzają się w różnorodnych zakładach produkcyjnych branży spożywczej, w działach kontroli jakości, a także w laboratoriach naukowo-badawczych. Dzięki bliskiej współpracy z przedsiębiorstwami przygotowujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską znającą realia wielkoprzemysłowe, gotową do podjęcia pracy w szeroko pojętym przemyśle spożywczym.Studenci specjalizacji mikrobiologia techniczna poznają zasady analizy mikrobiologicznej surowców i produktów spożywczych, klasyczne i nowoczesne metody pomiaru liczby drobnoustrojów, ich wykrywania i identyfikacji oraz metody oceny higieny procesów biotechnologicznych. Absolwenci są cenionymi specjalistami w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem żywnością, kontrolą mikrobiologiczną produktów spożywczych oraz warunków ich produkcji, w laboratoriach kontroli jakości przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz laboratoriach naukowo-badawczych.W ramach specjalizacji technologia spirytusu i drożdży studenci poznają zasady prowadzenia procesów w przemyśle gorzelniczym oraz nowoczesne technologie rektyfikacji spirytusu, produkcji wyrobów spirytusowych, jak również sterowania hodowlą drożdży piekarskich i paszowych. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w zakładach przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz w pokrewnych zakładach przemysłu fermentacyjnego. Od wielu lat absolwenci znajdują, z dużym powodzeniem, zatrudnienie w branży, służąc przedsiębiorstwom swoimi umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi.

rozwiń

Biotechnologia środowiska

Studenci kierunku biotechnologia środowiska dokonują wyboru tematyki prac dyplomowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami: w obszarze mikrobiologii lub ochrony środowiska. Realizują  projekty dyplomowe dotyczące mikrobiologicznego rozkładu i korozji materiałów technicznych,   przewidywania, zapobiegania, określania i usuwania zanieczyszczeń ekosystemu, w tym technologii oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów przemysłowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką komunalną oraz w zakładach przemysłowych generujących odpady, a także w jednostkach zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska. Potencjalnymi pracodawcami są oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, biogazownie rolnicze i komunalne, laboratoria mikrobiologiczne oraz zakłady przemysłowe.

rozwiń

Biotechnology IFE

Na specjalności Fermentation Technology & Technical Microbiology studenci kierunku Biotechnology International Faculty of Engineering poznają szczegółowo zagadnienia związane z mikrobiologią żywności, zasady analizy mikrobiologicznej, a także prowadzenia procesów w technologiach fermentacyjnych, z uwzględnieniem przemysłu gorzelniczego, spirytusowego, piwowarskiego, winiarskiego, piekarskiego oraz mleczarskiego. W ramach prac dyplomowych realizują projekty badawcze przygotowujące do projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych. Absolwenci uzyskują wszechstronnie kompetencje odpowiadające na potrzeby szeroko pojętego przemysłu spożywczego, z możliwością podjęcia pracy zarówno na stanowisku technologa produkcji, jak i analityka.

rozwiń

Inżynieria biochemiczna

Studenci inżynierii biochemicznej realizują prace dyplomowe dotyczące procesów biotechnologicznych, prowadzonych przy udziale mikroorganizmów, głównie ukierunkowane na optymalizację produkcji substancji stosowanych jako środki spożywcze, leki, kosmetyki, biopaliwa. Absolwenci są przygotowani do pracy w sektorach przemysłu biotechnologicznego, produkcji nowoczesnych leków, kosmetyków, w przedsiębiorstwach ochrony środowiska i w placówkach naukowo-badawczych.

rozwiń

Biogospodarka

Studenci kierunku biogospodarka zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw. Prace dyplomowe ukierunkowane są na projektowanie procesów gospodarczych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, a absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie szeroko rozumianej biogospodarki, w tym w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów.

rozwiń

Towaroznawstwo

Studenci towaroznawstwa, specjalności towaroznawstwo żywności, realizują prace dyplomowe z zakresu oceny jakości mikrobiologicznej surowców i produktów, metod utrwalania i przechowywania produktów, doboru surowców i technologii do produkcji żywności fermentowanej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłu spożywczego, jak również w jednostkach nadzorujących produkcję żywności i laboratoriach mikrobiologicznych.

rozwiń

Przejdź do paska narzędzi