Studia podyplomowe

MIKROBIOLOGIA, HIGIENA I JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska

42-6313470

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

Zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria): 158 godz.
Zajęcia praktyczne (laboratoria, warsztaty): 95 godz.
Studia dwusemestralne, 44 pkt. ECTS

TEMATYKA STUDIÓW:

 • Ogólna charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna mikroorganizmów
 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji
 • Metody badań czystości mikrobiologicznej linii technologicznej i jej otoczenia
 • Nowoczesne metody analityki mikrobiologicznej i pomiaru ilości drobnoustrojów
 • Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności i innych produktach
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Prawo żywnościowe
 • Aparatura i technika oraz mycie i dezynfekcja w produkcji przemysłowej
 • Metody utrwalania i przechowywania żywności
 • Przyszłość w produkcji żywności
 • Organizacja laboratorium mikrobiologicznego
 • Komunikacja w praktyce zawodowej – człowiek w firmie

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych 6000 zł

Osoby zainteresowane udziałem w studiach podyplomowych proszone są o wstępną deklarację uczestnictwa na załączonym formularzu:
Formularz zgłoszenia udziału w studiach podyplomowych:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin studiów zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.
Dodatkowe informacje: adres e-mail: itfim@adm.p.lodz.pl, tel. (42) 6313479

Studia podyplomowe

TECHNOLOGIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

dr hab. inż. Maria Balcerek (Kierownik Studiów Podyplomowych)

42-6313472

maria.balcerek@p.lodz.pl

TEMATYKA STUDIÓW:

 • Technologia winiarstwa
 • Technologia słodownictwa i browarnictwa,
 • technologia gorzelnictwa, spirytusu i wódek,
 • aspekty mikrobiologiczne produkcji napojów alkoholowych,
 • analiza sensoryczna napojów alkoholowych,
 • aspekty prawne produkcji napojów alkoholowych,
 • aspekty ekonomiczne i marketingowe produkcji napojów alkoholowych,
 • nowoczesne techniki analityczne,
 • komunikacja w biznesie

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych:
•    zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria) – 109 godz.
•    zajęcia praktyczne (laboratoria, warsztaty) – 91 godz.
Studia dwusemestralne, 42 pkt. ECTS

Adresaci
Pracownicy zakładów przemysłu piwowarskiego, winiarskiego, gorzelniczo-spirytusowego oraz inne osoby zainteresowane tematyką produkcji napojów alkoholowych.

Warunki uczestnictwa
Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inżynierskich lub licencjackich

Termin
Zaplanowane do realizacji w terminie od 19.10.2018 do 15.06.2019
(10 zjazdów sobota-niedziela)

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Łódzką,  zgodnie z wzorem ustalonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych 6000 zł w tym opłata rejestracyjna 100 zł.
W przypadku rezygnacji, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Rekrutacja rozpoczyna się 25 czerwca 2018 r. i trwa do 3 września 2018 r.
W przypadku większej liczby zgłoszeń niż wynosi limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja/wymagane dokumenty:
•    wypełniona karta zgłoszenia,
•    podanie skierowane do Kierownika studiów podyplomowych,
•    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Osoby zainteresowane udziałem w studiach podyplomowych proszone są  o deklarację uczestnictwa na załączonym formularzu:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby do kontaktu:
dr hab. inż. Maria Balcerek (Kierownik studiów podyplomowych);
tel. +48 42 631 34 72; maria.balcerek@p.lodz.pl

mgr Renata Kulińska (Kierownik biura ITFiM PŁ) tel. +48 42 631 34 71; renata.kulinska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ,
ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź

Seminaria organizowane w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

NOWOCZESNE METODY POMIARU LICZBY DROBNOUSTROJÓW

dr inż. Krystyna Kowal

42-6313476

krystyna.kowal@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:Wykłady: 6 godz.

 • Pomiar liczby drobnoustrojów metodami bezpośrednimi i pośrednimi.
 • Nowoczesne metody pomiaru liczby drobnoustrojów-metody biochemiczne i biofizyczne.

Zajęcia laboratoryjne: 14 godz.

 • Modyfikacje metod hodowlanych pomiaru liczby drobnoustrojów (system Tempo, filtracja membranowa, petrifilmy, testy łopatkowe, płytki dociskowe).
 • Pomiar liczby drobnoustrojów metodą impedymetryczną.
 • Pomiar liczby drobnoustrojów metodą oznaczania ATP.

Koszt uczestnictwa w seminarium 1000 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

dr hab. inż. Agnieszka Nowak

42 631 34 86

agnieszka.nowak@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 13 godz.

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności
 • Surowce jako źródło zanieczyszczenia w przemyśle spożywczym
 • Jakość mikrobiologiczna powietrza w przemyśle spożywczym
 • Jakość wody w przemyśle spożywczym
 • Odpowiedzialność producenta w świetle prawa żywnościowego
 • Rozporządzenia pakietu higienicznego
 • Kryteria mikrobiologiczne dla żywności w prawodawstwie unijnym
 • Metabolity mikroorganizmów – zagrożenie, wymagania UE (enterotoksyna gronkowcowa, mykotoksyny, histamina)
 • Pobieranie i przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
 • Pobieranie próbek i metody oznaczania metabolitów mikroorganizmów
 • Monitoring higieny w zakładach przemysłu spożywczego

Warsztaty: 3 godz.

 • Ustalanie kryteriów mikrobiologicznych dla produktów spożywczych

Koszt uczestnictwa w seminarium 1200 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

WYKRYWANIE I IDENTYFIKACJA DROBNOUSTROJÓW ZANIECZYSZCZAJĄCYCH ŻYWNOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM TRADYCYJNYCH I NOWOCZESNYCH METOD ANALITYCZNYCH

dr Elżbieta Ołtuszak-Walczak

42-6313486

elzbieta.oltuszak-walczak@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 7 godz.

 • Zagrożenia zdrowotne związane z obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności
 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowców i produktów spożywczych
 • Biochemiczne i biofizyczne metody identyfikacji mikroorganizmów
 • Wykrywanie i identyfikacja drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności metodami immunologicznymi
 • Zastosowanie technik hybrydyzacji DNA do identyfikacji mikroorganizmów w żywności
 • Procedury oznaczania bakterii chorobotwórczych

Zajęcia laboratoryjne: 12 godz.

 • Przygotowanie prób żywności do badań mikrobiologicznych
 • Oznaczanie bakterii chorobotwórczych w żywności (np. Listeria monocytogenes, Salmonella Bacillus cereus, E. coli) metodami tradycyjnymi wg PN-EN ISO
 • Nowoczesne procedury wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych

Koszt uczestnictwa w seminarium 1350 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

WYKRYWANIE DROBNOUSTROJÓW CHOROBOTWÓRCZYCH W ŻYWNOŚCI METODAMI GENETYCZNYMI

dr hab. inż. Piotr Walczak

42-6313489

piotr.walczak@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 5 godz.

 • Drobnoustroje chorobotwórcze w żywności
 • Genetyczne metody wykrywania drobnoustrojów
 • Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) do wykrywania drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności
 • Nowoczesne systemy detekcji drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności
 • Identyfikacja bakterii chorobotwórczych izolowanych z żywności metodami genetycznymi

Zajęcia laboratoryjne: 10 godz.

 • Przygotowanie prób żywności do badań metodą PCR.
 • Metody izolacji DNA matrycy do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).
 • Powielanie DNA metodą PCR.
 • Metody analizy produktów amplifikacji (elektroforeza agarozowa, RFLP)
 • Zastosowanie metody real-time PCR do wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów

Koszt uczestnictwa w seminarium 1200 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

IDENTYFIKACJA GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska

42-6313470

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 4 godz.

 • Ogólna charakterystyka morfologiczna grzybów pleśniowych
 • Rozmnażanie grzybów pleśniowych
 • Klasyfikacja
 • Metody identyfikacji

Zajęcia laboratoryjne: 8 godz.

 • Morfologia i rozmnażanie grzybów pleśniowych – obserwacje elementów morfologicznych
 • Identyfikacja grzybów Ascomycota
 • Identyfikacja grzybów Zygomycota

Koszt uczestnictwa w seminarium 1200 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

MIKROBIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH I NA STANOWISKACH PRACY

dr inż. Justyna Szulc

42-6313470

justyna.szulc@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 6 godz.

 • Powietrze – środowisko bytowania mikroorganizmów
 • Czynniki kształtujące stan mikrobiologiczny powietrza w zakładach przemysłowych.
 • Charakterystyka mikroorganizmów stanowiących zagrożenie zdrowotne w miejscu pracy.
 • Metody oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza.
 • Systemy zapewniające pracę w warunkach czystego powietrza.
 • Metody chemicznego wyjaławiania pomieszczeń przemysłowych

Zajęcia laboratoryjne: 6 godz.

 • Metoda mikrobiologicznej analizy stopnia zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów pomiarowych.
 • Charakterystyka mikroorganizmów występujących w powietrzu

Koszt uczestnictwa w seminarium 1000 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

METODY ALTERNATYWNE W BADANIACH MIKROBIOLOGICZNYCH WODY

dr hab. inż. Dorota Kręgiel

42-6313247

dorota.kregiel@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 5 godz.

 • Bezpieczeństwo zdrowotne wody do picia.
 • Analiza mikrobiologiczna wody – aktualny stan prawny.
 • Problemy w mikrobiologicznej analizie wody – komórki VBNC.
 • Metody alternatywne w badaniach mikrobiologicznych wody.

Zajęcia laboratoryjne: 10 godz.

 • Metody alternatywne w wykrywaniu bakterii wskaźnikowych – Technologia Zdefiniowanych Substratów (DST):
  Colilert, Enterolert, Pseudalert
  Readycult Coliforms, Readycult Enterococci, Chromocut Coliform Agar, Chromocult Entrococci Agar
 • Metody mikroskopowe w wykrywaniu komórek VBNC

Koszt uczestnictwa w seminarium 1250 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY PITNEJ –STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

dr hab. inż. Dorota Kręgiel

42-6313247

dorota.kregiel@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 8 godz.

 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych a bezpieczeństwo zdrowotne wody do picia
 • Analiza mikrobiologiczna wody – aktualny stan prawny
 • Zmiany metodyczne w mikrobiologicznej analizie wody
 • Problemy w mikrobiologicznej analizie wody – komórki VBNC
 • Problemy w mikrobiologicznej analizie wody – pałeczki Aeromonas i Pseudomonas

Zajęcia laboratoryjne: 7 godz.

 • Analiza mikrobiologiczna wody pitnej wg norm PN-ISO – zakres podstawowy i rozszerzony
 • Alternatywne metody w mikrobiologicznych badaniach wody
 • Oznaczanie bakterii Aeromonas i Pseudomonas

Koszt uczestnictwa w seminarium 1050 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

ZAGROŻENIE GRZYBAMI PLEŚNIOWYMI W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska

42-6313470

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 12 godz.

 • Ogólna charakterystyka grzybów pleśniowych, pozytywna i negatywna działalność grzybów pleśniowych
 • Źródła zanieczyszczenia grzybami pleśniowymi w zakładach przemysłowych
 • Wpływ grzybów pleśniowych na zdrowie człowieka
 • Mykotoksyny, warunki tworzenia, działanie toksyczne, metody zapobiegania i eliminowania
 • Techniczne przyczyny rozwoju pleśni w pomieszczeniach użytkowych
 • Metody likwidacji grzybów pleśniowych
 • Nowoczesne metody wykrywania i identyfikacji grzybów pleśniowych
 • Metody oznaczania mykotoksyn

Zajęcia laboratoryjne: 8 godz.

 • Pobieranie próbek do analizy mykologicznej
 • Metody hodowlane wykrywania grzybów pleśniowych na podłożach standardowych i selektywnych
 • Oznaczanie ergosterolu
 • Identyfikacja grzybów pleśniowych
 • Oznaczanie mykotoksyn
 • Oznaczanie strzępek pleśni w komorze Howarda

Koszt uczestnictwa w seminarium 800 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

MYCIE I DEZYNFEKCJA JAKO PODSTAWOWE ELEMENTY DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ

dr inż. Anna Koziróg

42-6313470

anna.kozirog@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 12 godz.

 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w zakładach przemysłowych
 • Biofilmy- przyczyna obniżania efektywności dezynfekcji.
 • Działanie fizycznych i chemicznych metod dezynfekcji na drobnoustroje
 • Środki myjące i techniki mycia
 • Dezynfekcja – regulacje prawne, biocydy, techniki dezynfekcji
 • Dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji
 • Dezynfekcja wody i powietrza w zakładach produkcyjnych
 • Kontrola skuteczności procesów dezynfekcji
 • Oporność drobnoustrojów na działanie preparatów dezynfekcyjnych

Zajęcia laboratoryjne: 9 godz.

 • Kontrola skuteczności dezynfekcji powietrza
 • Oznaczanie aktywności bójczej chemicznych środków dezynfekcyjnych
 • Nowoczesne metody kontroli linii produkcyjnych
 • Prezentacja technik mycia, dezynfekcji i kontroli tych procesów przez firmy prosperujące na polskim rynku

Koszt uczestnictwa w seminarium 1450 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

MIKROBIOLOGIA BROWARNICTWA

dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska

42-6313476

alina.kunicka-styczynska@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 15 godz.

 • Mikroorganizmy w środowiskach naturalnych
 • Mikroorganizmy zanieczyszczające w browarnictwie
 • Drożdże browarnicze

Zajęcia laboratoryjne: 12 godz.

 • Charakterystyka morfologiczna podstawowych grup mikroorganizmów występujących w piwowarstwie
 • Identyfikacja drobnoustrojów stanowiących zanieczyszczenia w browarnictwie
 • Analiza sanitarna wody
 • Metody monitorowania higieny produkcji

Koszt uczestnictwa w seminarium 1100 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

Przejdź do paska narzędzi