Studia podyplomowe

MIKROBIOLOGIA, HIGIENA I JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska

42-6313470

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

Zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria): 158 godz.
Zajęcia praktyczne (laboratoria, warsztaty): 95 godz.
Studia dwusemestralne, 44 pkt. ECTS

TEMATYKA STUDIÓW:

 • Ogólna charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna mikroorganizmów
 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji
 • Metody badań czystości mikrobiologicznej linii technologicznej i jej otoczenia
 • Nowoczesne metody analityki mikrobiologicznej i pomiaru ilości drobnoustrojów
 • Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności i innych produktach
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Prawo żywnościowe
 • Aparatura i technika oraz mycie i dezynfekcja w produkcji przemysłowej
 • Metody utrwalania i przechowywania żywności
 • Przyszłość w produkcji żywności
 • Organizacja laboratorium mikrobiologicznego
 • Komunikacja w praktyce zawodowej – człowiek w firmie

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych 6000 zł

Osoby zainteresowane udziałem w studiach podyplomowych proszone są o wstępną deklarację uczestnictwa na załączonym formularzu:
Formularz zgłoszenia udziału w studiach podyplomowych:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin studiów zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.
Dodatkowe informacje: adres e-mail: itfim@adm.p.lodz.pl, tel. (42) 6313479

Studia podyplomowe

TECHNOLOGIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

dr hab. inż. Maria Balcerek (Kierownik Studiów Podyplomowych)

42-6313472

maria.balcerek@p.lodz.pl

TEMATYKA STUDIÓW:

 • Technologia winiarstwa
 • Technologia słodownictwa i browarnictwa,
 • technologia gorzelnictwa, spirytusu i wódek,
 • aspekty mikrobiologiczne produkcji napojów alkoholowych,
 • analiza sensoryczna napojów alkoholowych,
 • aspekty prawne produkcji napojów alkoholowych,
 • aspekty ekonomiczne i marketingowe produkcji napojów alkoholowych,
 • nowoczesne techniki analityczne,
 • komunikacja w biznesie

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych:
•    zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria) – 109 godz.
•    zajęcia praktyczne (laboratoria, warsztaty) – 91 godz.
Studia dwusemestralne, 42 pkt. ECTS

Adresaci
Pracownicy zakładów przemysłu piwowarskiego, winiarskiego, gorzelniczo-spirytusowego oraz inne osoby zainteresowane tematyką produkcji napojów alkoholowych.

Warunki uczestnictwa
Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inżynierskich lub licencjackich

Termin
Termin studiów zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Łódzką,  zgodnie z wzorem ustalonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych 6000 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w studiach podyplomowych proszone są  o wstępną deklarację uczestnictwa na załączonym formularzu:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby do kontaktu:
dr hab. inż. Maria Balcerek;
tel. +48 42 631 34 72; maria.balcerek@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ,
ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź

Seminaria organizowane w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

 

Bakterie Asaia spp. w przemyśle napojowym – nowe wyzwanie dla mikrobiologów przemysłowych

dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. nadzw.

42-631 32 47

TEMATYKA SEMINARIUM: Wykłady: 4 godz.

 • Bezpieczeństwo mikrobiologiczne wód mineralnych i napojów
 • Bakterie Asaia spp. – nowe zanieczyszczenie w przemyśle napojowym

Zajęcia laboratoryjne: 5 godz.

 • Wykrywanie bakterii z rodzaju Asaia
 • Identyfikacja bakterii Asaia spp.

Koszt uczestnictwa w seminarium 950 zł

Opłata obejmuje koszty zajęć wykładowych i laboratoryjnych, materiałów seminaryjnych oraz przerw kawowych i obiadu.

Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium proszone są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy: itfim@adm.p.lodz.pl  do dnia  29 grudnia 2018 roku.

 

rozwiń

NOWOCZESNE METODY POMIARU LICZBY DROBNOUSTROJÓW

dr inż. Krystyna Kowal

42-6313476

krystyna.kowal@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:Wykłady: 6 godz.

 • Pomiar liczby drobnoustrojów metodami bezpośrednimi i pośrednimi.
 • Nowoczesne metody pomiaru liczby drobnoustrojów-metody biochemiczne i biofizyczne.

Zajęcia laboratoryjne: 14 godz.

 • Modyfikacje metod hodowlanych pomiaru liczby drobnoustrojów (system Tempo, filtracja membranowa, petrifilmy, testy łopatkowe, płytki dociskowe).
 • Pomiar liczby drobnoustrojów metodą impedymetryczną.
 • Pomiar liczby drobnoustrojów metodą oznaczania ATP.

Koszt uczestnictwa w seminarium 1000 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

dr hab. inż. Agnieszka Nowak

42 631 34 86

agnieszka.nowak@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 13 godz.

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności
 • Surowce jako źródło zanieczyszczenia w przemyśle spożywczym
 • Jakość mikrobiologiczna powietrza w przemyśle spożywczym
 • Jakość wody w przemyśle spożywczym
 • Odpowiedzialność producenta w świetle prawa żywnościowego
 • Rozporządzenia pakietu higienicznego
 • Kryteria mikrobiologiczne dla żywności w prawodawstwie unijnym
 • Metabolity mikroorganizmów – zagrożenie, wymagania UE (enterotoksyna gronkowcowa, mykotoksyny, histamina)
 • Pobieranie i przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
 • Pobieranie próbek i metody oznaczania metabolitów mikroorganizmów
 • Monitoring higieny w zakładach przemysłu spożywczego

Warsztaty: 3 godz.

 • Ustalanie kryteriów mikrobiologicznych dla produktów spożywczych

Koszt uczestnictwa w seminarium 1200 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

IDENTYFIKACJA GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska

42-6313470

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 4 godz.

 • Ogólna charakterystyka morfologiczna grzybów pleśniowych
 • Rozmnażanie grzybów pleśniowych
 • Klasyfikacja
 • Metody identyfikacji

Zajęcia laboratoryjne: 8 godz.

 • Morfologia i rozmnażanie grzybów pleśniowych – obserwacje elementów morfologicznych
 • Identyfikacja grzybów Ascomycota
 • Identyfikacja grzybów Zygomycota

Koszt uczestnictwa w seminarium 1200 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

MIKROBIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH I NA STANOWISKACH PRACY

dr inż. Justyna Szulc

42-6313470

justyna.szulc@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 6 godz.

 • Powietrze – środowisko bytowania mikroorganizmów
 • Czynniki kształtujące stan mikrobiologiczny powietrza w zakładach przemysłowych.
 • Charakterystyka mikroorganizmów stanowiących zagrożenie zdrowotne w miejscu pracy.
 • Metody oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza.
 • Systemy zapewniające pracę w warunkach czystego powietrza.
 • Metody chemicznego wyjaławiania pomieszczeń przemysłowych

Zajęcia laboratoryjne: 6 godz.

 • Metoda mikrobiologicznej analizy stopnia zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów pomiarowych.
 • Charakterystyka mikroorganizmów występujących w powietrzu

Koszt uczestnictwa w seminarium 1000 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

METODY ALTERNATYWNE W BADANIACH MIKROBIOLOGICZNYCH WODY

dr hab. inż. Dorota Kręgiel

42-6313247

dorota.kregiel@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 5 godz.

 • Bezpieczeństwo zdrowotne wody do picia.
 • Analiza mikrobiologiczna wody – aktualny stan prawny.
 • Problemy w mikrobiologicznej analizie wody – komórki VBNC.
 • Metody alternatywne w badaniach mikrobiologicznych wody.

Zajęcia laboratoryjne: 10 godz.

 • Metody alternatywne w wykrywaniu bakterii wskaźnikowych – Technologia Zdefiniowanych Substratów (DST):
  Colilert, Enterolert, Pseudalert
  Readycult Coliforms, Readycult Enterococci, Chromocut Coliform Agar, Chromocult Entrococci Agar
 • Metody mikroskopowe w wykrywaniu komórek VBNC

Koszt uczestnictwa w seminarium 1250 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY PITNEJ –STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

dr hab. inż. Dorota Kręgiel

42-6313247

dorota.kregiel@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 8 godz.

 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych a bezpieczeństwo zdrowotne wody do picia
 • Analiza mikrobiologiczna wody – aktualny stan prawny
 • Zmiany metodyczne w mikrobiologicznej analizie wody
 • Problemy w mikrobiologicznej analizie wody – komórki VBNC
 • Problemy w mikrobiologicznej analizie wody – pałeczki Aeromonas i Pseudomonas

Zajęcia laboratoryjne: 7 godz.

 • Analiza mikrobiologiczna wody pitnej wg norm PN-ISO – zakres podstawowy i rozszerzony
 • Alternatywne metody w mikrobiologicznych badaniach wody
 • Oznaczanie bakterii Aeromonas i Pseudomonas

Koszt uczestnictwa w seminarium 1050 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

ZAGROŻENIE GRZYBAMI PLEŚNIOWYMI W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska

42-6313470

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 12 godz.

 • Ogólna charakterystyka grzybów pleśniowych, pozytywna i negatywna działalność grzybów pleśniowych
 • Źródła zanieczyszczenia grzybami pleśniowymi w zakładach przemysłowych
 • Wpływ grzybów pleśniowych na zdrowie człowieka
 • Mykotoksyny, warunki tworzenia, działanie toksyczne, metody zapobiegania i eliminowania
 • Techniczne przyczyny rozwoju pleśni w pomieszczeniach użytkowych
 • Metody likwidacji grzybów pleśniowych
 • Nowoczesne metody wykrywania i identyfikacji grzybów pleśniowych
 • Metody oznaczania mykotoksyn

Zajęcia laboratoryjne: 8 godz.

 • Pobieranie próbek do analizy mykologicznej
 • Metody hodowlane wykrywania grzybów pleśniowych na podłożach standardowych i selektywnych
 • Oznaczanie ergosterolu
 • Identyfikacja grzybów pleśniowych
 • Oznaczanie mykotoksyn
 • Oznaczanie strzępek pleśni w komorze Howarda

Koszt uczestnictwa w seminarium 800 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

MYCIE I DEZYNFEKCJA JAKO PODSTAWOWE ELEMENTY DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ

dr inż. Anna Koziróg

42-6313470

anna.kozirog@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 12 godz.

 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w zakładach przemysłowych
 • Biofilmy- przyczyna obniżania efektywności dezynfekcji.
 • Działanie fizycznych i chemicznych metod dezynfekcji na drobnoustroje
 • Środki myjące i techniki mycia
 • Dezynfekcja – regulacje prawne, biocydy, techniki dezynfekcji
 • Dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji
 • Dezynfekcja wody i powietrza w zakładach produkcyjnych
 • Kontrola skuteczności procesów dezynfekcji
 • Oporność drobnoustrojów na działanie preparatów dezynfekcyjnych

Zajęcia laboratoryjne: 9 godz.

 • Kontrola skuteczności dezynfekcji powietrza
 • Oznaczanie aktywności bójczej chemicznych środków dezynfekcyjnych
 • Nowoczesne metody kontroli linii produkcyjnych
 • Prezentacja technik mycia, dezynfekcji i kontroli tych procesów przez firmy prosperujące na polskim rynku

Koszt uczestnictwa w seminarium 1450 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

MIKROBIOLOGIA BROWARNICTWA

dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska

42-6313476

alina.kunicka-styczynska@p.lodz.pl

TEMATYKA SEMINARIUM:
Wykłady: 15 godz.

 • Mikroorganizmy w środowiskach naturalnych
 • Mikroorganizmy zanieczyszczające w browarnictwie
 • Drożdże browarnicze

Zajęcia laboratoryjne: 12 godz.

 • Charakterystyka morfologiczna podstawowych grup mikroorganizmów występujących w piwowarstwie
 • Identyfikacja drobnoustrojów stanowiących zanieczyszczenia w browarnictwie
 • Analiza sanitarna wody
 • Metody monitorowania higieny produkcji

Koszt uczestnictwa w seminarium 1100 zł

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

rozwiń

Przejdź do paska narzędzi